Algemene Voorwaarden en Huisregels

Artikel 1:  Personal Training details


Elk personal training pakket begint op de dag van de afname. Een lidmaatschap pakket bij Athlevel Studio duurt minimaal 1, 10, tot 20 trainingen, afhankelijk van het soort pakket waarvoor je hebt gekozen. Bij alle bovengenoemde pakketten heeft u alleen toegang tot Athlevel Studio aan de Aalsmeerderdijk 159 (souterrain).


Artikel 1.1 Afzeggingen Personal Training


Afzeggingen mag tot 24 uur van te voren. Bij het afmelden van een personal training binnen de genoemde 24 uur zullen de kosten verhaald worden op de client. Indien er gewerkt wordt met een strippenkaart zal dit ten koste gaan van een training.


Artikel 1.2 Personal Training pakket


Client dient gebruik te maken van de locker(s). Deze zijn geheel kosteloos. Daarnaast krijgt de client per training een schone handdoek om te gebruiken tijdens het trainen. Deze handdoeken zijn en blijven eigendom van Athlevel Studio. Het personal training pakket biedt een voedingsadvies en na de training een proteïne shake.


Artikel 2: Tijd voor Overweging


Na ondertekening van uw contract krijgt u een week bedenktijd waarin u gedurende die week de mogelijkheid heeft om (kosteloos) terug te komen op het getekende contract. Voor online aanvragen worden in totaal 14 dagen gegeven. De hierboven genoemde ‘bedenktijd’ komt te vervallen op het moment dat u gebruik maakt van onze faciliteiten.


Artikel 3: Tijd voor Pakket/Strippenkaart


Na ondertekening van uw contract is de overeenkomst 3 of 4 maanden geldig*. 

Indien uw strippenkaart/pakket/trainingen niet zijn voldaan binnen 3 of 4 maanden, dient er een nieuw overeenkomst te worden afgesloten vanuit de client. Gedurende deze periode bent u verplicht de overeenkomst te betalen, ook als u gedurende deze periode geen gebruik heeft gemaakt van onze faciliteiten. 


*Zie artikel 14 voor uitgebreide uitleg.


Artikel 4: Beëindigen pakketten/strippenkaarten/trainingen


Het beëindigen van een lidmaatschap is mogelijk via opzeggingen. Op het moment dat wij de opzegging via ons systeem verwerken, ontvangt u een bevestigingsmail. Deze e-mail is bindend. 

Beëindiging is mogelijk via info@athlevelstudio.com. Wanneer wij uw e-mail in ons systeem hebben verwerkt, ontvangt u een bevestigingsmail. Deze e-mail is bindend. 

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is mogelijk wanneer:

– U ingeschreven staat op een nieuw adres dat meer dan 25km van de club is gelegen. Wij kunnen deze uitzondering aanvaarden indien u een officieel overheid inschrijvingsdocument van het nieuwe adres kan voorleggen.

– Indien u, tijdens uw lidmaatschap, niet in staat bent om onze faciliteiten te gebruiken vanwege een ziekte of blessure. Wij kunnen deze uitzondering accepteren met een officieel doktersbriefje als bewijs.

Bar tegoed kan niet worden terugbetaald.


Artikel 5: Bevriezing van uw lidmaatschap


Indien u langer dan een maand geen gebruik kunt maken van onze faciliteiten, in geval van een blessure, ziekte of werkverplichting. Het is mogelijk (op vertoon van een officiële medische verklaring van uw arts of een officiële verklaring van uw werkgever) om uw lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Een overeenkomst kan bevroren worden voor een periode van maximaal 6 maanden. Het bevriezen van uw overeenkomst is alleen mogelijk op basis van een volledige kalendermaand, met ingang van de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van uw lidmaatschap zal automatisch verlengd worden met de aangegeven bevriezingsperiode. Gedurende de freeze-periode is het niet mogelijk onze club te bezoeken.


Artikel 6: Openingstijden & Tarieven


Athlevel Studio is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Athlevel Studio behoudt zich het recht voor om de club tijdens feestdagen te sluiten, zonder dat dit tot vermindering van de contributie of enige restitutie daarvan kan leiden.

Jaarlijks vindt een prijsverhoging plaats voor alle lidmaatschappen volgens de indexering van de C.B.S. Athlevel Studio zal een maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een prijslijst publiceren. Indien de wijziging een verhoging van 6% of meer inhoudt, heeft het lid het recht om binnen 4 weken na bekendmaking het lidmaatschap op te zeggen via opzeggingen.


Artikel 7: Persoonlijk lidmaatschap


Het lidmaatschap heeft betrekking op de activiteiten met de opgegeven datum en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Artikel 8: Kledingvoorschriften & Handdoekgebruik


In de sportzalen moet ten allen tijde gepaste sportkleding gedragen worden. Het dragen van schone binnensportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Voor het gebruik van de douches dienen alle leden een handdoek en slippers mee te nemen.

Artikel 9: Orde/Instructieregels


Het is niet toegestaan om in de club drugs te gebruiken en/of te verhandelen. Bij ontdekking zal dit leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op restitutie van de betaalde contributie.

Leden dienen zich te houden aan de door Athlevel Studio (of haar medewerkers) gegeven aanwijzingen en voorschriften met betrekking tot o.a. kleding, noodzakelijke orde en discipline (halstershirts zijn niet toegestaan, evenals het vertonen van luidruchtig gedrag en/of onbehoorlijk taalgebruik, zoals naar het oordeel van Athlevel Studio, of de door haar ingezette medewerkers). Bij overtreding is Athlevel Studio gerechtigd leden de toegang tot de club te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.


Artikel 10: Veiligheid en Aansprakelijkheid


Het gebruik van de faciliteiten binnen Athlevel Studio blijft voor eigen risico. Athlevel Studio is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere gebeurtenis waardoor schade ontstaat, tenzij Athlevel Studio opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.


Artikel 11: Leveringsvoorwaarden (NLActief)


Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van NLActief van toepassing (die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond). Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website: https://www.athlevelstudio.com/terms-conditions/


Artikel 12: Nalevingsovereenkomst


Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst verklaart ieder lid zich te zullen houden aan de hierboven genoemde door Athlevel Studio opgestelde algemene voorwaarden, alsmede aan de op de club vastgestelde huisregels. Athlevel Studio is te allen tijde gerechtigd een ieder de toegang tot de club te ontzeggen, wanneer deze zich niet houdt aan de voorwaarden/regels van toegang voor een door Athlevel Studio te bepalen duur, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie.

Artikel 13: Overige bepalingen


Alle gevallen en/of situaties waarin de hierboven genoemde algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend beoordeeld door de directie van Athlevel Studio. Alle geschillen die tussen Athlevel Studio en leden ontstaan zullen worden beslecht door de “Geschillencommissie Fitness” of de bevoegde rechter te Haarlemmermeer. In overeenstemming met de algemene leveringsvoorwaarden van NLActive. Op uw lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.


De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van Athlevel Studio. Deze gegevens worden nimmer voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Artikel 14: Persoonlijke Trainingen


Een pakket wordt rechtstreeks door het lid betaald via iDEAL/pin of factuur. Athlevel Studio geeft geen geld terug voor gekochte pakketten of sessies die niet worden gebruikt. Het lid dient zelf een afspraak te maken met de door hem gekozen personal trainer.

Bij aanschaf van een personal training pakket wordt het afgesproken vaste aantal personal training sessies als ’tegoed’ aan het lid toegekend.

De geldigheid van de tegoeden voor zowel de 1 persoon Personal Training, de 2 persoons Personal Training als de 3 persoons Personal Training pakketten is als volgt:

Eénmalig pakket 1 maand na aankoop

Tienvoudig 2 maanden na aankoop

Twintigvoudig pakket 4 maanden na aankoop

Eén ’tegoed’ geeft recht op één personal training sessie van 60 minuten door een door Athlevel Studio aan te wijzen personal trainer, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de voorkeur van een lid.

Datum en tijdstip van een personal training sessie worden via de app gereserveerd met de betreffende personal trainer.

Geplande personal training sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang worden geannuleerd met behoud van het ’tegoed’. Indien een personal training sessie minder dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, zal een ’tegoed’ in mindering worden gebracht op het lidmaatschap.